Báo Cáo Huấn Luyện An Toàn Nội Bộ, 26/Tháng 12., 26/ST-OVC

26/12/ 2015

BÁO CÁO HUẤN LUYỆN AN TOÀN NỘI BỘ

Số tham khảo: 13/Head Office/2015/Dec.26/ST-OVC  

Ngày huấn luyện: 26 tháng 12, 2015

Nội dung: Những quy định pháp luật  và yêu cầu chung về An Toàn, Các mối nguy trong văn phòng và cách phòng tránh;

Các mối nguy về điện/tai nạn điện và cách phòng ngừa/ Mối nguy về Cháy nổ, Chữa cháy và Phòng cháy.

I. Hình ảnh buổi huấn luyện:
     

II. Kết quả huấn luyện:

STT Họ và Tên
Công trình/ Bộ phận Điểm Kết quả (*)
1  Nguyễn Mạnh Tường
Nhân viên thiết kế mới
90/100 Đạt
2  Võ Tuấn Anh
Nhân viên thiết kế mới
79/100 Đạt

 

  (*) Học viên phải đạt trên 70 điểm cho bài kiểm tra.

Trân trọng

Quản lý An toàn

Nguyễn Đức Ân

 Trang 1 / 2 1 2 »