Tư duy sáng tạo và  hành động kịp thời
Kết hợp  các điểm mạnh của từng cá nhân để tối đa hóa sức mạnh tập thể
1 of 0