Ngày Hội Tuyển Dụng Tại Đại Học Văn Lang

Ngày Hội Tuyển Dụng Tại Đại Học Văn Lang

Tp. HCM - 07/04/2018

 

 

Bộ phận Nhân sự tập trung tuyển dụng vào vị trí Kiến trúc sư mà trường đại học này có thế mạnh. Đồng thời, chúng tôi định hướng cho sinh viên thông tin chung về công ty, xu hướng tuyển dụng và quảng bá hình ảnh của OVC.